Օտար լեզուների/ռուսաց լեզու,անգլերեն/ Հարությունյան Լիլիանա

Արձանագրություն թիվ 11

Նիստը տեղի է ունեցել 21.06.2019

Օրակարգում՝
1.Քննությունների արդյունքների ամփոփում.
2.Նախնական դասաբաշխում.

Արձանագրություն թիվ 10

Նիստը տեղի է ունեցել 23.05.2019

Օրակարգում՝
1.II կիսամյակի արդյունքների ամփոփում.
2.Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 9

Նիստը տեղի է ունեցել 07.05.2019

Օրակարգում՝

1. Փոխադարձ դասալսումների քննարկում.
2. Քննություններին նախապատրաստական  աշխատանքների կազմակերպում.
3.Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը տեղի է ունեցել 29.03.2019

Օրակարգում՝
1.IX դասարանի ավարտական քննություններին նախապատրաստվելու հարցը.
2.Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը տեղի ունեցավ 28.02.2019թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Ռուսաց լեզվի և անգլերենի փորձնական քննական գրավորների /թեստ/ կազմակերպում

2.Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը տեղի է ունեցել 30.01.2019

Օրակարգում՝
1.II  կիսամյակի փոխադարձ դասալսումների հարցը.
2.9-րդ դասարաններում ավարտական քննություններին նախապատրաստումը, լրացուցիչ պարապմունքներ անցկացնել հետ մնացող աշակերտների հետ.

Արձանագրություն թիվ 5

Նիստը տեղի է ունեցել 24.12.2018

Օրակարգում՝
1. Ռուսաց լեզվի և անգլերենի դրվածքի քննարկում.
2.I  կիսամյակի արդյունքների ամփոփում.

Արձանագրություն թիվ 4

Նիստը տեղի է ունեցել 30.11.2018

Օրակարգում՝
1. Ռուսաց լեզվի և անգլերենի դրվածքը տարրական դասարաններում.

Արձանագրություն թիվ 3

Նիստը տեղի է ունեցել 30.10.2018

Օրակարգում՝
1. Փոխադարձ դասալսումներ
2. Տնօրինության կողմից տրվող գրավոր աշխատանքների նախապատրաստում

Արձանագրություն թիվ 2

Նիստը տեղի է ունեցել 28.09.2018

Օրակարգում՝
1. Թեմատիկ աշխատանքային պլանների առկայության ստուգում և հաստատում
2. Ընթացիկ հարցեր

Արձանագրություն թիվ 1

Նիստը տեղի է ունեցել 30.08.2018

Օրակարգում՝
1. Դասաբաշխում  /տնօրեն՝  Լ. Աղայան/
2. Թեմատիկ գրավոր աշխատանքներ կազմակերպելու մասին  /Լ. Հարությունյան/

Արձանագրություն թիվ 11

Նիստը տեղի է ունեցել 29.06.2018

Օրակարգում՝
1. Քննությունների արդյունքների ամփոփում
2. Նախնական դասաժամների դասաբաշխում

Արձանագրություն թիվ 10

Նիստը տեղի է ունեցել 27.05.2018

Օրակարգում՝
1. Երկրորդ կիսամյակի աշխատանքների ամփոփում
2.Ընթացիկ հարցեր

Արձանագրություն թիվ 9

Նիստը տեղի է ունեցել 26.04 2018թ.

Օրակարգում՝

1.Տնօրինության կողմից տրվող գրավորների նմուշների նախապատրաստում:

2.Ընթացիկ հարցեր:

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը տեղի է ունեցել 2018թ. մարտի 27-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝

1.Ռուսաց լեզվի դրվածքը 5-9-րդ դասարաններում:

2.Քննությունների նախապատրաստական հարցերի քննարկում:

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը տեղի է ունեցել 2018թ. փետրվարի27-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝

1.Անգլերենի ուսուցիչների դասերի քննարկում/Հ.Գևորգյան.Լ.Հարությունյան/:

2.Ընթացիկ հարցեր:

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը տեղի է ունեցել 2018թ. հունվարի26-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝

1.Անգլերենի դրվածքը 3-9-րդ դասարաններում/Լ.Հարությունյան/:

2.2017-2018ուստարվա երկրորդ կիսամյակի աշխատանքների պլանավորում/Հ. Գևորգյան/: