Տարրական դասարանների մասնախումբ — Սողոմոնյան Նարինե

Արձանագրություն թիվ 11

Նիստը տեղի է ունեցել 19.06.2019թ.

Օրակարգում՝

1.Նախնական դասաբաշխումը տարրական դասարաններում.
2.4-րդ դասարաններում մայրենի և մաթեմատիկա առարկաներից գիտելիքների ստուգման ամփոփում.
3.Այլ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 10

Նիստը տեղի է ունեցել 27.05.2019թ.

Օրակարգում՝

1.Գրավոր աշխատանքներ տնօրինության կողմից.
2.Նախապատրաստել 4-րդ դասարանների  աշակերտներին տարեվերջյան գիտելիքների ստուգմանը.
3.Դասամատյանների և ծրագրերի կատարողականների ստուգում.

4, Տնօրինության կողմից տրված թեմատիկ գրավոր աշխատանքների արդյունքների ամփոփում.

Արձանագրություն թիվ 9

Նիստը տեղի է ունեցել 29.04.2019

Օրակարգում՝
1.Հանդիսություն <<Հրաժեշտ Այբբենարանին>>.
2.Գիտելիքների ստուգման նմուշների քննարկում.

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը տեղի է ունեցել 25.03.2019

Օրակարգում՝
1.IV դասարանի գիտելիքների ստուգման պետական նմուշների ներկայացում և քննարկում /Զեկուցող՝ Ն. Սողոմոնյան/
2.Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը տեղի է ունեցել 28.02.2019թ.

Օրակարգում՝

1.Մայրենիի դրվածքը տարրական դասարաններում /Զեկուցող՝ Ն. Սողոմոնյան/.
2.<<Գիրք նվիրելու օրվան>> նվիրված միջոցառումների քննարկում.
3.Քննադատական մտածողության զարգացման մեթոդները  տարրական դասարաններում

4. Այլ հարցեր՝ ընթացիկ, կազմակերպչական.

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը տեղի է ունեցել 29.01.2019թ.

Օրակարգում՝

1.Կարդալու հմտությունների զարգացումը տարրական դասարաններում /Զեկուցող՝ Ռ. Արսենյան/.
2.Մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների ուսուցման առանձնահատկությունները /Զեկուցող՝ Լ. Թորոսյան/.
3.Ընթացիկ հարցեր,II կիսամյակի ընթացքում կատարվելիք աշխատանքների քննարկում/Զեկուցող՝ Ն. Սողոմոնյան/.

Արձանագրություն թիվ 5

Նիստը տեղի է ունեցել 24.12.2018թ.

Օրակարգում՝

1.Տնօրինության կողմից տրված գրավոր աշխատանքների արդյունքների քննարկում և ամփոփում            /Զեկուցող՝ Ն. Սողոմոնյան/.
2.Կիսամյակային ամփոփիչ գրավոր աշխատանքների արդյունքների  համակարգում /Զեկուցողներ՝  դասվարներ II-IV դասարանների/.
3.I կիսամյակի աշխատանքների արդյունքների ամփոփում. /Զեկուցող՝ Ն. Սողոմոնյան/.

Արձանագրություն թիվ 4

Նիստը տեղի է ունեցել 30.11.2018թ.

Օրակարգում՝

1.Մաթեմատիկայի դրվածքը տարրական դասարաններում՝ քննարկում և ամփոփում /զեկուցող՝ Ն. Սողոմոնյան/.
2.Չափորոշչի դերն ու էությունը կրթական ժամանակակից պահանջների համատեքստում.
3.Առաջին դասարանցիների հարմարեցումը ուսումնական նոր պայմաններին (վերլուծություն)                      /Զեկուցողներ՝  I դասարանի դասվարներ/.

Արձանագրություն թիվ 3

Նիստը տեղի ունեցավ 26.10.2018թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Դասամատյանների գրանցումների ստուգման արդյունքները

2./Ա/ հնչյուն-տառի շնորհանդեսներ

3.Վերապատրաստում անցած և ատեստացիայի ներկայացված դասվարների կարծիքների կազմում

Արձանագրություն թիվ 2

Նիստը տեղի ունեցավ 14.09.2018թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Կրտսեր դպրոցի առարկայական ծրագրերի, թեմատիկ  պլանավորումների առկայության քննարկում և հաստատում

2.Մատյանները վարելու կարգի մասին

3.Դասագրքերով և գրենական պիտույքներով աշակերտների ապահովվածությունը

Արձանագրություն թիվ 1

Նիստը տեղի է ունեցել 30.08.2018թ.

Օրակարգում՝
1.Տարեկան ծրագրերի կազմում

2.Դպրոցական բաղադրիչի  բաշխում տարրական դասարաններում

3. Տնային անհատական ուսուցման կազմակերպում: IIIբ դասարանի աշակերտուհի՝ Սաթի Միշայի Գրիգորյանի համար

4. 2018-2019 ուստարվա տարրական մասնախմբի ընդհանուր աշխատանքների կազմակերպում    /Լ. Աղայան/

Արձանագրություն թիվ 11

Նիստը տեղի է ունեցել 29.06.2018թ.

Օրակարգում՝
1.4-րդ դասարաններում <> և <>առարկաներից գիտելիքների ստուգում, արդյունքների ամփոփում
2.Տարեվերջյան նպատակային էքսկուրսիաների կազմակերպում

Արձանագրություն թիվ 10

Նիստը տեղի է ունեցել 29.05.2018թ.

Օրակարգում՝

1.4-րդ դասարաններում մայրենի, մաթեմատիկա առարկաներից գիտելիքների ստուգման աշխատանքների մասին
2.Թեմատիկ և կիսամյակային ամփոփ գրավոր աշխատանքների ամփոփում
3.Մասնախմբի կատարած աշխատանքների տարեկան հաշվետվություն և գնահատում

Արձանագրություն թիվ9

Նիստը տեղի է ունեցել 25.04 2018

Օրակարգում՝

1.Գրաճանաչության ստուգումը առաջին դասարաններում:

2.Ընթացիկ հարցեր:

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը տեղի է ունեցել 2018թ.մարտի 26-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝

1.Մեթոդմիավորման նախագահի պաշտոնակատարի փոփոխման հարցը:/Զեկուցող՝փոխտնօրեն Ս. Մկրտչյան/:

2.Առաջին դասարաններում գրաճանաչության ստուգում:/Զեկ.՝մ/մ նախագահ Ս. Ադամյան/:

3.2018-2019 ուստարում տարրական դասարաններում դպրոցական բաղադրիչի ժամերի քննարկում և դրանց նախնական բաշխում օտար լեզուներին/անգլերեն,ռուսերեն/:/Զեկ.՝մ/մ նախագահ Ս. Ադամյան/:

4.Ուսումնադաստիարակչական ընթացիկ հարցեր:/Զեկ.՝մ/մ նախագահ Ս. Ադամյան/:

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը տեղի է ունեցել 2018թ. փետրվարի 23-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝

1.Մայրենիին նվիրված միամսյակի արդյունքների ամփոփում և գնահատում/Ն. Սողոմոնյան/:

2.Աշակերտներին նախապատրաստել <<Կենգուրու>>մաթեմատիկական մրցույթին:/Ն. Սողոմոնյան/:

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը տեղի է ունեցել 2018թ. հունվարի 30-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվել են՝

1.2017-2018ուստարվա երկրորդ կիսամյակի թեմատիկ ծրագրերի և մասնախմբի աշխատանքների քննարկում/Ն.Սողոմոնյան/:

2.Երկրորդ կիսամյակի կազմակերպչական հարցեր և նախատեսվող աշխատանքներ:

3.Ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը տարրական դասարաններում/Ն.Սողոմոնյան/: