Հայոց լեզվի և պատմության — Ոսկանյան Կարինե

Արձանագրություն թիվ 10

Նիստը տեղի ունեցավ 27.05.2019թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Աշխատանքային տետրերի հարցը.

2.Տարեկան աշխատանքների ամփոփում

Արձանագրություն թիվ 9

Նիստը տեղի ունեցավ 25.04.2019թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Գնահատումների և գրանցումների համապատասխանությունը դասամատյաններում.

2.Տեխնիկական միջոցների, դիդակտիկ պարագաների օգտագործումը հայոց եկեղեցու պատմության ժամերին.

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը տեղի ունեցավ 26.03.2019թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Դասավանդման մեթոդների կիրառումը.

2.Ընթերցանության օլիմպիադայի (ներդպրոցական փուլ) արդյունքների ամփոփում.

3.Պատմության դրվածքը VII -VIII դասարաններում (ամփոփում).

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը տեղի ունեցավ 27.02.2019թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Գրավոր աշխատանքների  անցկացման ձևերն ու մեթոդները

2.Փորձնական քննական գրավորների /թեստ/ կազմակերպում (IX դասարաններ)

3.Ընթացիկ գրավորների ստուգման վերլուծություն.

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը տեղի ունեցավ 31.01.2019թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.II կիսամյակի աշխատանքային պլանի քննարկում

2.Մայրենիի /V-IVդդ / և հայոց պատմության /VII-VIIIդդ/դրվածքը.

3.Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 5

Նիստը տեղի ունեցավ 24.12.2018թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Տնօրինության կողմից տրված գրավորների արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն.

2.I կիսամյակի ծրագրերի կատարողականի մասին.

Արձանագրություն թիվ 4

Նիստը տեղի ունեցավ 22.11.2018թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Տնօրինության կողմից գրավորների կազմակերպում.

2.Առարկայական  օլիմպիադաների կազմակերպում /V-IX դասարաններ/.

3.Ավարտական դասարանների /IX դասարաններ/ հայոց լեզվի և գրականության, պատմական առարկաների հարցաշարերի քննարկում:

Արձանագրություն թիվ 3

Նիստը տեղի ունեցավ 31.10.2018թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Բաց դասի քննարկում /Ա. Աղայան/

2.Սկսնակ ուսուցիչների հետ փոխադարձ դասալսումների կազմակերպում

Արձանագրություն թիվ 2

Նիստը տեղի ունեցավ 27.09.2018թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Թեմատիկ աշխատանքային պլանների առկայության ստուգում և հաստատում

2.Մեթոդական ցուցումներ՝ կապված տետրերի, գրավոր աշխատանքների և բանավոր հարցումների հետ

Արձանագրություն թիվ 1
Նիստը տեղի ունեցավ 31.08.2018թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Մեթոդական նամակին ծանուցում

2.Դասաբաշխում

3. Թեմատիկ պլանների քննարկում և հաստատում

4. Գրավոր աշխատանքների կազմակերպման և վարման մասին

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը տեղի ունեցավ 29.06.2018թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.Երկրորդ կիսամյակի աշխատանքների ամփոփում
2.9-րդդասարանների ավարտական քննությունների արդյունքների ամփոփում

Արձանագրություն թիվ 5
Նիստը տեղի ունեցավ 29.05.2018թ
Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝

1.Ծրագրերի կատարողականներ.
2.Նախապատրաստվել քննություններին

Արձանագրություն թիվ 4
Նիստը տեղի ունեցավ 23.04.2018 թ.
Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1. Տնօրինության կողմից տրվող գրավոր աշխատանքներ 8-9-րդ դաս.
2.Ընթացիկ հարցեր

Արձանագրություն թիվ 3

Նիստը տեղի ունեցավ մարտի29-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝

1.Ծրագրերի կատարողականի ստուգում:

2.Թեմատիկ գրավորների ստուգում:

Արձանագրություն թիվ 2

Նիստը տեղի ունեցավ 2018թ. փետրվարի 28-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝

1.Միջառարկայական կապերի ապահովում հայոց լեզվի և գրականության դասերին/Ա. Ադամյան/:

2.Ընթերցանության մրցույթի արդյունքների ամփոփում/ներդպրոցական փուլ,Կ. Ոսկանյան/:

Արձանագրություն թիվ 1

Նիստը տեղի ունեցավ 2018թ. հունվարի 30-ին:Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝

2.4-րդ դասարանի թեմատիկ պլանների նույնության ստուգում:

3.Ընթացիկ հարցեր: