Բնագիտական առարկաների- Մկրտչյան Սիրանուշ

Արձանագրություն թիվ 12

Նիստը տեղի ունեցավ 18.06.2019թ

Նիստի օրակարգում քննարկվեցին՝
1.2018-19 ուստարվա աշխատանքների քննարկում և ամփոփում.

2.Նախնական դասաբաշխում.

Արձանագրություն թիվ 10

Նիստը տեղի է ունեցել 28.05.2019

Օրակարգում՝
1.II կիսամյակի ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների արդյունքները.
2.Մեթոդական զեկուցում.

Արձանագրություն թիվ 9

Նիստը տեղի է ունեցել 26.04.2019

Օրակարգում՝
1. Քննարկել 7-9-րդ դասարաններում քիմիա առարկայից լսած դասերը.

2.Թույլատրել 120-200 ժամ բացակայություն ունեցող աշակերտներին լրացուցիչ քննություն հանձնել.

3. Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը տեղի է ունեցել 27.03.2019

Օրակարգում՝
1.IX դասարանի ավարտական քննություններին նախապատրաստվելու հարցը.
2.Քիմիայի դրվածքը  VII-IX դասարաններում.

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը տեղի է ունեցել 28.02.2019

Օրակարգում՝
1.Օլիմպիադայի դպրոցական փուլի արդյունքների ամփոփում
2.Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը տեղի է ունեցել 25.01.2019

Օրակարգում՝
1.Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների օլիմպիադաների կազմակերպում և անցկացում.
2.9-րդ դասարաններում ավարտական քննություններին նախապատրաստումը, լրացուցիչ պարապմունքներ անցկացնել հետ մնացող աշակերտների հետ.

Արձանագրություն թիվ 5

Նիստը տեղի է ունեցել 26.12.2018

Օրակարգում՝
1.Մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների մ/մ  I  կիսամյակի կատարած աշխատանքների հաշվետվություն.
2.Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 4

Նիստը տեղի է ունեցել 30.11.2018

Օրակարգում՝
1. Առարկայական օլիմպիադաների  դպրոցական փուլի մասնակից աշակերտների ցուցակի կազմում և հաստատում.

2.Լսած բաց դասերի քննարկում.

3. Ընթացիկ հարցեր.

Արձանագրություն թիվ 3

Նիստը տեղի է ունեցել 29.10.2018թ

Օրակարգում՝
1. Դասալսումների ու բաց դասերի կազմակերպումն ու բաշխումը ըստ ուսումնական շաբաթների:
2.Մեթոդական զեկուցում /Հ. Հարությունյան/

Արձանագրություն թիվ 2

Նիստը տեղի է ունեցել 30.08.2018թ

Օրակարգում՝

1. Դասաբաշխում

2.Ծրագրերի և թեմատիկ պլանների հաստատում

3.Թեմատիկ և կիսամյակային աշխատանքների կազմակերպման հարցը

Արձանագրություն թիվ 1

Նիստը տեղի է ունեցել 27.06.2018թ

Օրակարգում՝
1.Բնագիտական առարկաներից ու մաթեմատիկայից քննությունների արդյունքների ամփոփում
2.Մաթեմատիկա և բնագիտական առարկաների տարեկան աշխատանքների ամփոփում

Արձանագրություն թիվ 10

Նիստը տեղի է ունեցել 29.05.2018թ

Օրակարգում՝
1.Վերլուծել ծրագրերի կատարողականը
2.Բնագիտական առարկաների և մաթեմատիկա առարկաների կիսամյակային արդյունքների ամփոփում և վերլուծություն

Արձանագրություն թիվ 9

Նիստը տեղի է ունեցել 23.04 2018թ.

Օրակարգում՝

1.Տնօրինության կողմից տրվող գրավորների նմուշների պատրաստում:

2.Ընթացիկ հարցեր:

Արձանագրություն թիվ 8

Նիստը գումարվել է  2018թ.մարտի 28-ին:Նիստի  օրակարգում քննարկվեցին՝

1.<<Կենգուրու>>մաթեմատիկական միջազգային մրցույթի կազմակերպումն ու անցկացումը/զեկուցող մ/մ նախագահ Ս.Մկրտչյան/:

2.Ա.Պողոսյանի անցկացրած դաս-միջոցառման մասին:

3.Մեթոդական զեկուցում/զեկուցող մ/մ նախագահ Ս.Մկրտչյան/:

Արձանագրություն թիվ 7

Նիստը գումարվել է հունվարի  2018թ.փետրվարի

26-ին:Նիստի  օրակարգում քննարկվեցին՝

1.Մաթեմատիկայից և մյուս բնագիտական առարկաներից անցկացված դպրոցական օլիմպիադաների արդյունքների քննարկում և ամփոփում/Ս. Մկրտչյան/:

2.<<Կենգուրու>>միջազգային մաթեմատիկական մրցույթի նախապատրաստման ու անցկացման հարցի քննարկում/Լ.Աղայան/:

3.Փոխադարձ դասալսումների կազմակերպում, փորձի փոխանակում,առաջադիմող աշակերտների հետ տարվող աշխատանքների կազմակերպում/Հ. Հարությունյան/:

Արձանագրություն թիվ 6

Նիստը գումարվել է հունվարի  2018թ.հունվարի 29-ին:Նիստի  օրակարգում քննարկվեցին՝

1.Մաթեմատիկայից բաց դասի քննարկում/ուս. Լ. Մկրտչյան/

2.Դպրոցական առարկայական օլիմպիադաների ցուցակների հաստատում և կազմակերպչական մասի ապահովում/մաթեմատիկա և բնագիտ. առարականեր/: